Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "POCIECHA"

 

Podstawa prawna:
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Dz.U. nr 256 z 19 listopada 2004r. Poz. 2572. z późn. zm. Dz.U. z 16 marca 2015 Poz. 357

NAZWA PRZEDSZKOLA


§ 1.


1.Przedszkole Niepubliczne "Pociecha", zwane dalej "Przedszkolem", ma siedzibę w Pszczynie przy ul. Bielskiej 29.
2.Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.
3.Ustalona nazwa i pieczęć używana przez Przedszkole brzmi:
Przedszkole Niepubliczne
"Pociecha"
43-200 Pszczyna ul. Bielska 29
Tel. 032 449 35 41, kom. 502 243 181
4.Przedszkole ma prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego Przedszkole.
5.Przedszkole działa na podstawie:
a)ustawy w dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.) art. 91 b ust. 2 pkt. 2 powoływanej K.N. a mianowicie : art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49 ust. pkt. 2 i 3, art. 51,art.63, art. 70a ust. 3,4 i 6, art. 75-86; art. 88 i art. 90.
b)Kodeksu Pracy;
c)Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 art. 82-90 (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
d)niniejszego Statutu;
e)Podstawy Programowej Wychowania w Przedszkolu.
6.Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991r.
O Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący.

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU


§ 2.


1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30-17.30. Istnieje możliwość wydłużenia pracy Przedszkola na pisemną prośbę co najmniej 3 rodziców od 6.00–18.00
2.Przerwa w pracy Przedszkola jest ustalana przez organ prowadzący w zależności od potrzeb rodziców. Istnieje możliwość zniesienia przerwy na rzecz pracy w grupach łączonych.
3.Przewiduje się posiłki : śniadanie, 2 śniadanie obiad, podwieczorek i 2 podwieczorek.
4.Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 3.


Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 r. / tekst jedn. (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zmianami)/ oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem Przedszkola jest:
1.Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
2.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
3.Kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy
o najbliższym i dalszym otoczeniu.
4.Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5.Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
6.Współdziałanie z rodziną w celu pomocy w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu do nauki szkolnej.
7.Kultywowanie tradycji umożliwiające dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej
i narodowościowej.
8.Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin.
9.Przygotowanie specjalnych programów pomocy dla dzieci wymagających specjalnej opieki.

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA


§ 4.


1.W przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
2.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
3.Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz
w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
4.W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, lub rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
5.Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
6.Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
7.Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez Radę Pedagogiczną, dostępnym u dyrektora placówki.
8.Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających stosowne kwalifikacje, zgodne z ustawą Karta Nauczyciela i przepisami wykonawczymi.


§ 5.


Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli:
1.Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
2.W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.
3.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.
4.Przedszkole w miarę możliwości organizacyjnych i aktualnie posiadanego personelu bierze pod uwagę sugestie rodziców przy doborze nauczyciela.
5. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie specjalnego ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera może zostać zatrudniony dodatkowy nauczyciel asystent.


§ 6.


Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę najlepiej w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 7.


Organami przedszkola są:
1.Organ prowadzący przedszkole - Elżbieta Oleś-Urdzoń zam. Pszczyna ul. Katowicka 94/1

2.Dyrektor przedszkola - Elżbieta Oleś-Urdzoń zam. Pszczyna ul. Katowicka 94/1
3.Rada Pedagogiczna.

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA


§ 8.


Do obowiązków organu prowadzącego należy:
1.Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola.
2.Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola.
3.Zatrudnianie i zwalnianie dyrektora.
4.Stały kontakt z Kuratorium i Pszczyńskim Zarządem Edukacji.


§ 9.


Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:
1.Przyjmowania i zwalniania nauczycieli oraz pozostałego personelu Przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2.Realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną.
3.Bieżącego zarządzania pracą Przedszkola.
4.Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola.
5.Prowadzenia ewidencji dzieci odbywających w przedszkolu obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
6.Powiadamiania dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszym przedszkolu.
Do podstawowych obowiązków Wicedyrektora do spraw pedagogicznych należy:
7.Przeprowadzanie hospitacji.
8.Organizowanie szkoleń.
9.Prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym.
10.Nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych.
11.Reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora.


§ 10.


1.Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a)Organ prowadzący przedszkole jako jej przewodniczący,
b)Dyrektor Przedszkola,
c)wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3.Do kompetencji Rady Pedagogicznej może należeć:
a)ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola,
w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej,
b)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
e)przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola,
f)ewentualne wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie wice dyrektora ze stanowiska,
g)członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy,
h)Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
i)Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych,
j)Rada Pedagogiczna współpracuje z Rodzicami,
k)Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata.
W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem następującego roku szkolnego,
l)w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego,
a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy(opiniodawczy),
m)uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym,
n)członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 11.


1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
2.Przedszkole czynne jest dla dzieci 11 godzin dziennie / od godz. 630 do godz.17.30 / na życzenie rodzica /od . do 18.00/ od poniedziałku do piątku..
3.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz młodsze za zgodą dyrektora.
W przedszkolu dzieci w wieku 5 i 6-lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
4.Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
a)przy zgłoszeniu większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w Przedszkolu, decyduje o przyjęciu kolejność zapisu,
b)podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
c)liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25,
d)przedszkole przewidziane jest dla maksymalnie dla 125 dzieci.
5.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa "Arkusz organizacji przedszkola" opracowany przez Dyrektora placówki.
6.W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
a)czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)liczbę pracowników łącznie,
c)ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały.
7.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.
8.Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
9.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
10. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
11. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
13.W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
14.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.
15.Placówka może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
16.Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.
17.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
18.Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami.
19.W okresie ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
20.Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :
a)z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
b)wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na dany rok szkolny,
c)z dotacji z budżetu gminy Pszczyna tj: ze środków przekazywanych zgodnie
z art. 90 ustawy o systemie oświaty,
d)z darowizn na rzecz Przedszkola.
21.Dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określa umowa cywilno – prawna zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
22.Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są przez rodziców lub opiekunów oraz ze środków przedszkola. Wyżywienie nie jest obowiązkowe.
23.Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
24.Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane
z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
25.Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Pracownicy mogą zapisać swoje dzieci do przedszkola korzystając ze zniżki w czesnym w wysokości do 40%.
26.W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a personelem:
a)informacje, uwagi, prośby Rodziców związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem należy kierować tylko do wychowawców w wyznaczonych na tablicy ogłoszeń godzinach.
b)dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.
c)uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola w czasie i na zasadach określonych w informacji,
d)ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci,
e)podmiotowe traktowanie personelu.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 12.


1.W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.
3.Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.
4.Dopuszcza się możliwość pracy stażystów, wolontariuszy.
5.Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola
w oparciu o obowiązujące przepisy.
6.Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:
a)współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami),
b)planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
c)prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
d)współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
e)spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) które, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
7.Nauczyciele mają prawo do:
a)zatrudnienia na stanowisku zgodnie z umową,
b)terminowego otrzymywania wynagrodzeń,
c)wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.
8.Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela nauczyciel otrzymuje status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
W związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym ( Dz. U z 1997, Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami).

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 13.


1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2 lat do roku, w którym ukończą 5 lat lub starsze jeżeli są odroczone od obowiązku szkolnego lub realizujące zadania edukacyjne w ramach nauczania domowego, a także niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem o możliwości realizacji obowiązku przedszkolnego w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych.


§ 14.


1.Dzieci mają prawo do:
a)zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania ich godności osobistej,
c)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
d)korzystania z porady specjalistów w placówce oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
3.W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku, wraz z zaświadczeniem lekarskim o konieczności podawania leków i sposobie podawania.
4.W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
5.Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie w miesiącu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
7.W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola niepokojących objawów zdrowotnych personel przedszkola zawiadamia rodziców o konieczności zabrania dziecka i skonsultowania jego stanu zdrowia z lekarzem

 

§ 15.


1.Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola bez okresu wypowiedzenia
w przypadku gdy:
a)rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole i nie wniosą ich po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
b)dziecko swoim zachowaniem w sposób powtarzalny powoduje zagrożenia zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców, bądź też inne poważne zakłócenia normalnego funkcjonowania Przedszkola, gdy zachowań tego rodzaju nie udało się wyeliminować we współpracy z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi dziecka,
c)bezskutecznych prób Przedszkola w zakresie nawiązania z Rodzicami/ Opiekunami prawnymi niezbędnej współpracy w procesie wychowawczo – dydaktycznym Dziecka.
2.Przyjęcie dziecka/i do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych), a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. "karty zgłoszenia", podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).
3.Rozwiązanie umowy następuje w przypadkach przewidzianych w niniejszym statucie.
4.Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).
5.Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, powoduje skreślenie dziecka
z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy. Okres wypowiedzenia wynosi pełny miesiąc a rozwiązanie umowy następuje od dnia 1 kolejnego miesiąca - z wyłączeniem dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Okres wypowiedzenia umowy, po którym następuje skreślenie ucznia z listy wychowanków przedszkola w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi pełne 3 miesiące liczone od momentu złożenia przez jedną ze stron wniosku wypowiadającego umowę.
7. W przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka realizującego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne chce rozwiązać umowę z przedszkolem musi dokonać tego w formie pisemnej ze wskazaniem placówki, w której ten obowiązek będzie kontynuowany.


§ 16.


1.Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:
a)kwalifikacje dzieci odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie,
b)w ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
2.Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest:
a)wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" i złożenie jej w podanym czasie,
b)wpłata wpisowego do ustalonego przez dyrektora terminu, w przypadku wpisania na listę w tym samym czasie rodzeństwa, opłata wpisowa jest pobierana tylko raz, dzieci pracowników przedszkola są zwolnione z opłaty wpisowej oraz opłaty wpisowej nie pobiera się przy zawarciu umowy tylko na jeden miesiąc.
c)zawarcie umowy.
Nie wykonanie jednego z wyżej wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.
W przypadku nauczania domowego zastosowanie mają odrębne przepisy, rodzice dziecka składają wniosek o umożliwienie nauczania domowego wraz z załącznikami i kartą zgłoszenia następnie podpisują umowę. Opłata wpisowa w tym wypadku nie występuje.
Jeżeli do placówki jest przyjmowane dziecko z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu całościowe zaburzenia rozwoju tj. WFA i ZA opłata wpisowa również nie występuje.
3.W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:
a)pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania
w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej),
b)rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora przed terminem rekrutacji głównej),
c)zasady równości płci w grupie,
d)rozwoju w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
e)rozwoju psychofizycznego osiągającego poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA


§ 18.


1.Dotacja z budżetu Gminy Pszczyna w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., NR 256, poz.2572 ze zm.)
2.Opłaty rodziców (czesne, wpisowe) dzieci uczęszczających do przedszkola.
3.Darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 19.


1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności.
4.Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.
5.Statut może być zmieniony przez organ prowadzący. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie.
Ponadto treść Statutu w aktualnie obowiązującym brzmieniu bez ograniczeń dostępna jest do wglądu dla Rodziców/ Opiekunów prawnych.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
w szczególności przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.